Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG en bij RBCZ en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. De gegevens in het cli├źntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren:

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • korte omschrijving van de behandeling
  • kosten van het consult

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar suzanne@huisvanbedding.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via suzanne@huisvanbedding.nl.

De website van Huis van Bedding bevat geen cookies om gegevens over je websitebezoek te verzamelen.