Algemene praktijkvoorwaarden

Op alle door Huis van Bedding verzorgde massagetherapie behandelingen zijn de onderstaande algemene praktijkvoorwaarden van toepassing.

1. Definities
Massagetherapeut: Suzanne Kuitenbrouwer, handelend als zelfstandig gevestigd, hboopgeleide massagetherapeut.
Cliënt: Degene aan wie door de massagetherapeut behandeling verleend wordt.
Arts: Huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is, of waarnaar verwezen kan worden door de massagetherapeut.
Praktijkadres: De locatie waar de massagetherapie behandelingen plaatsvinden.

2. Algemeen
2.1 Voordat de cliënt op de eerste behandelafspraak verschijnt, heeft hij/zij kennisgenomen van de algemene voorwaarden en privacyverklaring en gaat hij/zij hier expliciet mee akkoord.
2.2 Bij telefonische of schriftelijke afspraken zal worden verwezen naar genoemde documenten op de website van praktijk Huis van Bedding, of worden deze gemaild of ter hand gesteld.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Bij de eerste afspraak wordt een intakegesprek gehouden. Op basis van de daarin door de cliënt verstrekte gegevens wordt in overleg met de cliënt een hulpvraag geformuleerd.
3.2 Zonder, voor de behandeling relevante, gezondheidsgegevens kan er geen behandeling gegeven worden.
3.3 Cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

4. Behandeling
4.1 De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
4.2 De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode zoals opgesteld door de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.
4.3 De massage therapeutische behandelingen zijn geen medische behandelingen en er worden geen diagnoses gesteld over pathologische condities en mogelijke aandoeningen.
4.4 De massagetherapeut is gerechtigd de behandeling te weigeren of te staken als deze gecontraindiceerd is op basis van de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de cliënt, of indien er twijfel is bij de therapeut of behandeling verstandig is.
4.5 Als de behandeling door ziekte van de therapeut of andere onvoorziene omstandigheden, niet door kan gaan zal de therapeut cliënt hier direct over informeren.

5. Huisregels
5.1 Hygiëne: De massagetherapeut draagt zorg voor persoonlijke hygiëne en een schone praktijkruimte en middelen. Ook de cliënt wordt geacht goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen. De massagetherapeut behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren indien hier naar haar oordeel geen sprake van is.
5.2 Telefoon: Mobiele telefoon en/of pieper is gedurende de afspraak uitgeschakeld of op stil gezet, om de behandeling niet te verstoren.

6. Annulering
6.1 Als de cliënt op de afgesproken datum en tijdstip verhinderd is dient dit hij dit minimaal 48 uur tevoren schriftelijk of telefonisch te melden aan de massagetherapeut.
6.2 Bij niet of niet tijdig annuleren is de massagetherapeut gerechtigd om 100% van het behandeltarief in rekening te brengen.

7. Tariefstelling
7.1 De cliënt is voor de behandeling schriftelijk, via de website, of mondeling op de hoogte van het geldende tarief. De behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.
7.2 De massagetherapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

8. Betaling
8.1 De cliënt betaalt bij afronding van de sessie direct aan de therapeut. Betaling geschiedt via de eigen bank-app of contant.
8.2 De massagetherapeut mailt bij afronding van de sessie de nota naar cliënt. Cliënt kan – mits de door hem/haar afgesloten zorgpolis een deel van de behandeling vergoedt – de factuur indienen bij zijn/haar zorgverzekeraar.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie die voor of tijdens de behandeling gegeven wordt.
9.2 De massagetherapeutische behandelingen zijn resultaatgericht, zonder dit resultaat te garanderen.
9.3 De massagetherapeut is niet aansprakelijk voor schade/ letsel voortkomend uit bijwerkingen/nawerkingdie het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, of die het gevolg is van onbekende of verzwegen gezondheidsaspecten.
9.4 Huis van Bedding is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen in of rondom de praktijk.
 
Artikel 10 Geschillen
Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG, www.vbag.nl en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, www.tcz.nu
 
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1 Als zich tussen cliënt en therapeut situaties voordoen die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
11.2 De algemene voorwaarden en de informatie op de website kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Huis van Bedding.